Goede vraag: Wie betaalt als mijn aios een Wkkgz boete krijgt?

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg ingegaan. Het kwaliteitsdeel was al ingegaan in 2016, nu is ook het geschillendeel geldig. Voor huisartsen vervangt de Wkkgz de oude klachtenregelingen.

Nieuw is dat de Wkkgz aan patiënten de mogelijkheid biedt om aan hun klacht ook een claim te verbinden. De geschillencommissie heeft de bevoegdheid te oordelen over schadevergoedingen tot 25.000 euro.

Vraag van een hao: Wat als de aios een fout maakt en de patiënt gaat naar de klachtenregeling en de patiënt krijgt gelijk en er wordt een bedrag opgelegd. Valt dit dan onder de klachtenregeling van de opleider? Van VUmc? Kortom hoe is het  geregeld?

Antwoord: in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de SBOH voor elke aios sluit met de VvAA is dit sinds 1 januari 2017 geregeld, de SBOH meldt daarover het volgende:

“Vanaf 1 januari 2017 bieden de verzekeringen die de SBOH bij VvAA heeft afgesloten ook dekking voor schadeclaims en juridische bijstand bij klachten en geschillen waar een aios mee te maken kan krijgen op grond van de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Dit betekent dat een aios in geval van een klacht die over hem/haar wordt ingediend in de huisartsenpraktijk of zorginstelling altijd aanspraak kan maken op juridische ondersteuning door VvAA. In een procedure bij een geschilleninstantie, waar patiënten terecht kunnen als zij zich niet kunnen vinden in de reactie op hun klacht, heeft een aios recht op juridische ondersteuning door VvAA. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de door de geschilleninstantie toegekende schadevergoeding bij aansprakelijkheid van de aios. VvAA moet in dat geval wel bekend zijn met die zaak. Dat betekent, dat een aios VvAA zo snel mogelijk moet informeren als hij/zij geconfronteerd wordt met een claim of anderszins een gebeurtenis, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen, dat daaruit een claim kan volgen.”

Concluderend: de aios hoeft geen schadevergoeding te betalen en krijgt ook steun en vergoeding van proceskosten, mits de klacht tijdig bij de VvAA is gemeld.