Opening meerdaagse door Abram Rutgers (HAOVU) en Nettie Blankenstein

Van VUmc en AMC tot AmsterdamUMC, betekenis voor de huisartsopleiding
Nettie: In de komende 2-5jr groeien beide opleidingen toe naar één huisartsopleiding AmsterdamUMC.

  • Dit heeft een bedreigende kant:  beide opleidingen zijn trots op het eigen profiel. De kunst wordt om dit te verrijken met het profiel van de andere kant. Variatie (zoals deelscholen) is mogelijk.
  • Schaalvergroting is bedreigend, we willen niet massaal worden. We willen meer op locatie gaan opleiden, waarmee we in regio’s met dreigend huisartsentekort aios willen laten groeien in de lokale huisartsenzorg, bv in de Kop van Noord-Holland.
  • De afdeling Huisartsgeneeskunde (opleiding, basiscurriculum, onderzoek, netwerk, UHP) wil als geheel op een plek komen als ‘academische huisartsgeneeskunde A’dam’. Boelelaan of Meibergdreef?? Beide locaties hebben hiervoor nu geen plek.
  • Ik ga met pensioen eind december 2020 => we gaan tijdig een nieuw hoofd HOVUmc werven (streven is in september de benoeming rond te hebben met aanstelling per december). Het nieuwe hoofd zal samen met Jettie Bont de ontwikkeling naar een gemeenschappelijke huisartsopleiding leiden.

Abram:

  • We ronselen graag opleiders om mee te denken vanuit de HAOVU over deze ontwikkelingen.
  • HAOVU is in september begonnen met vertegenwoordigers in de parallelgroepen om het contact met de opleiders te verbeteren.
  • Het HAOVU-bestuur is inmiddels geslonken tot 3,5 lid: Hans Burggraaff is uit het bestuurgetreden (na jarenlang de kar voor de opleiders van het VUmc te hebben getrokken) we zoeken nieuwe bestuursleden. Daarnaast zoeken we opleiders voor diverse commissies van HOVUmc (COMO en opleidersteam, etc.). Het opleidersteam houdt zoveel mogelijk rekening met handige vergadertijden voor opleiders.

IOP geleidelijk afschaffen in huidige strikte vorm
Nettie: Op 28 oktober ’s avonds vond een werkconferentie plaats met aios, opleiders en stafleden,  over het IndividueelOpleidingsPlan. Resultaat: geen simpele kortetermijndoelen meer uitschrijven als IOP en de eerste 4 maanden (tot het eerste voortgangsgesprek) geen leerdoelen uitschrijven met ADART-N,  maar eerst spontaan leren. Daarna komen langetermijn-ontwikkelthema’s van de aios naar boven die een IOP waard zijn.
Abram: goede zaak in het kader van ontregelen van de zorg/huisartsopleiding. Heb je nieuwe ontregelingsonderwerpen, dan kun je die melden bij de HAOVU.

Om-en-om observatiespreekuur doen
Nettie: Uit het onderzoek van Chris Rietmeijer blijkt dat elkaar observeren en feedback geven op bijv. praktische vaardigheden beter werkt dan als alleen de opleider de aios observeert. Chris adviseert hiervoor vaste momenten in te plannen.
Abram beaamt vanuit HAOVU dit als een goed plan te zien, mits het goed in de praktijk kan worden ingepast – dus niet erbij, maar in plaats van bijv. een deel van het  leergesprek.

Huisartsopleiding Nederland herrijst
Nettie: Een nieuwe Strategische Samenwerkingsagenda 2020-2023 is opgesteld, met als kern:

  • Samenwerken aan een gelijkwaardige hoge kwaliteit op alle acht huisartsopleidingen: PDCA-cyclus verbeteringsprojecten.
  • Versterken van samenhang en positionering Huisartsopleiding: elkaars kennis gebruiken en vergroten en centraal loket als spreekbuis.
  • Verstevigen van innovatiekracht: agenda innovatie en onderzoek van onderwijs. (reservegelden van de acht opleidingen gaan in een innovatiefonds, LHOV /LOVAH/HO-instituten kunnen voorstellen indienen).

Abram: Erik Koelma is nu voorzitter van het overgangsbestuur van Huisartsopleiding Nederland en van de LHOV en dat voelt voor ons opleiders nu goed.